Informační povinnost provozovatele

podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení”) v souladu s

19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen “zákon”).

provozovatel: Polaris Energie s.r.o

Křižíkova 3/329, 186 00 Praha 8

IČO:    06546421 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze ,spisová značka C 307244 .

Dotčené osoby se mohou obracet se svými připomínkami a žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů na provozovatele, a to písemnou formou, telefonicky nebo osobně na adrese:

Polaris Energie s.r.o. Křižíkova 3/329, 186 00 Praha 8, IČO: 06546421  tel.+ 420 776 80 60 40

Provozovatel zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

Marketingové zasílání na základě oprávněného zájmu provozovatele (přímý marketing).

Zpracování osobních údajů s cílem organizace propagačních setkání na základě jejich souhlasu dotčené osoby.

Uzavírání kupní smlouvy na dálku prostřednictvím e-shopu provozovatele.

Doba zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely je určena v rozsahu:

5 let na zpracování osobních údajů pro marketingové účely podle odst. III písm. a),

do ukončení propagačního setkání, max. po dobu 1 roku pro účely podle odst. III písm. b),

5 let ode dne uzavření kupní smlouvy dle odst. III písm. c).

Získané osobní údaje v celém rozsahu bude v postavení zprostředkovatele zpracovávat provozovatel a pro potřeby účetnictví poskytne třetí straně.

Zpracování osobních údajů podle odst. III. písm. a) není zákonným požadavkem, takto udělený souhlas může dotyčná osoba kdykoli odvolat. Dotyčná osoba udělený souhlas odvolá písemně na adrese sídla společnosti pokud udělila písemný souhlas, nebo elektronicky pokud došlo k udělení souhlasu elektronicky.

Zpracování osobních údajů podle odst. III písm. b) je zákonným požadavkem. Bez uděleného souhlasu není možné zpracovávat osobní údaje účastníků, a tedy ani účastnit se sportovní soutěži.

Zpracování osobních údajů podle odst. III písm. c) je třeba na uzavření smlouvy. V případě, že dotyčná osoba neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít kupní smlouvu.

Dotyčná osoba má právo na přístup ke svým datům. Na základě žádosti dotyčné osoby vystaví provozovatel potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dotyčné osoby, které se jí týkají. Pokud provozovatel tyto údaje zpracovává, vystaví na žádost kopii těchto osobních údajů dotčené osoby.

Vystavení první kopie podle odst. VIII je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající správním nákladům, které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.

Dotyčná osoba má právo na opravu osobních údajů, pokud o ní provozovatel eviduje nesprávné osobní údaje. Zároveň má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. Provozovatel provede opravu, případně doplnění osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co ho dotyčná osoba požádá.

Dotyčná osoba má právo na vymazání osobních údajů, které se jí týkají, za předpokladu, že:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;

dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí,

subjekt údajů odmítá zpracovávání osobních údajů podle odst. XVIII,

osobní údaje zpracovány nezákonně,

je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.

Dotyčná osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné:

na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosáhnutí cílů takového zpracování nebo kdo prokazování, uplatnění nebo hájení právních nárokov.Prevádzkovateľ provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotyčné osoby je dôvodná.Dotknutá osoba má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud: napadne správnost osobních údajů námitkou podle odst. XVIII, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů; zpracovávání je protizákonné a dotyčná osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití; provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků ; dotyčná osoba zpochybnila zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.Pokud dotčená osoba žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů, provozovatel nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace kromě uchovávání, bez souhlasu dotčené osoby.Dotknutá osoba bude provozovatelem informována, pokud bude omezení zpracování těchto údajů zrušené.Dotknutá osoba má právo na přenositelnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků. Subjekt údajů má právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Dotyčná osoba může namítat zpracovávání jejích osobních údajů na základě

: právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele, zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo na statistické účely.Pokud dotyčná osoba namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podle bodu XVIII písm. b), její osobní údaje provozovatel nemůže dále spracovávat.Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

-Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracovávání osobních údajů založené na tomto právním titule.

-Dotyčná osoba svůj souhlas odvolá kontaktováním odpovědné osoby se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným spůsobem.Zákonnosť zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu však není jeho odvoláním dotknutá

-.Dotknutá osoba má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů.

-Dotyčná osoba se s tímto informovaným souhlasem řádně seznámila, vyjádřila souhlas s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů a všechny poučení jsou jej zřejmé.

-Dotyčná osoba bere na vědomí celý obsah informovaného souhlasu a nežádá změnu údajů, neuplatnila si žádný návrh (podnět) ve smyslu výše uvedených poučeni, má zájem na tom, aby se její projev vykládal jako výslovný souhlas s takovým zpracováním jeho osobních údajů.