1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky Polaris Energie s.r.o .platí pro nákup v internetovém obchodě www.polarisdisk.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Polaris Energie s.r.o, Křižíkova 3/329, 186 00 Praha 8 ICO 07214936

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Polaris DD Czech  s r.o. zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Polaris DD Czech  s.r.o zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

  1. DEFINICE

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek

Spotřebitel (kupující) – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

  1. Odstoupení Od Smlouvy

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Polaris DD Czech  s r.o., Křižíkova 3/329, 186 00 Praha 8  nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeného v ochranném obalu

V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy žádejte emailem. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal.

  1. Odpovědnost Za Chyby, Záruka, Reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. V případě pokud:

1.se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže

2.se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit

3.se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny

4.se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tzn. vydáním záručního listu. Pokud prodávající poskytne na zboží delší než zákonnou záruku, její podmínky a rozsah určí v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího resp. obchodní jméno prodávajícího, IČO, sídlo prodávajícího, pokud se jedná o právnickou osobu resp. bydliště, pokud se jedná o fyzickou osobu. Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručním listem. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

  1. Platební Podmínky

V internetovém obchodě www.polarisdisk.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

Dobírkou – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží kurýrovi, popřípadě na Vaší Poště

Bankovním převodem na číslo účtu čú:2301454750 / 2010

  1. Doprava

Náklady na poštovné a balné, které kupující zvolil v objednávce  nese kupující a tyto náklady jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku prodávajícího.

  1. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

  1. Slevy a  Slevové Kupóny

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout.

V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány.

Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu.

V případě, že je hodnota dárkové poukázky či slevového kuponu vyšší, než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná částka se zpětně neproplácí.

  1. Elektronická Faktura

Doklad o zaplacení objednávky je pro zákazníka vystaven formou elektronické faktury. Tuto si může kdykoli stáhnout z odkazu v e-mailovém potvrzení o expedici balíčku. Elektronickou fakturu je možné si stáhnout v klientském účtu či si ji vyžádat prostřednictvím e-mailové adresy info@polarisdisk.cz

  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
  2. Závěrečné Ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 01.11.2017.

I když to neočekáváme, v případě vzniklého sporu se jako spotřebitel můžete obrátit na orgán alternativního řešení sporů, kterým je v České republice  COI Česká obchodní inspekce.Spor je možné řešit i on-line. Kupující  odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.